Wszczęcie  egzekucji  świadczeń alimentacyjnych oraz odpowiedzialność  karna za niewywiązywanie się  z obowiązku alimentacyjnego

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O EGZEKUCJĘ ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH  WYMAGA:

  1. złożenia wniosku  o wszczęcie egzekucji- do pobrania :  DOC/PDF
  2. załączenie oryginału  tytułu wykonawczego   tj. dokument  stwierdzający obowiązek ( np.  wyrok, protokół  ugody, akt notarialny)  zaopatrzony w klauzulę  wykonalności   ( pieczęć  na tytule )  w następującym brzmieniu:

„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w ….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”.

W przypadku wątpliwości  przy wypełnianiu  wniosku  o wszczęcie egzekucji należy skontaktować się z kancelarią  telefonicznie ( tel. 56 649 86 06 , pn-pt w godz.  07 :15-15:15 ) lub stawić się w kancelarii osobiście ( pn- pt godz. 07:15-15:15)

 UWAGA! Komornik nie wykonuje kserokopii tytułów wykonawczych, wobec czego  wierzyciel  składając do Komornika oryginał  tytułu wykonawczego powinien  we własnym zakresie zadbać o wykonanie kopii przed złożeniem  wniosku.

Wierzyciel w  egzekucji świadczeń alimentacyjnych jest zwolniony z kosztów  z mocy  ustawy,   wobec czego nie pokrywa żadnych zaliczek, wszelkie zapytania  wykonywane są  darmowo.

Sprawę o egzekucję świadczeń alimentacyjnych należy złożyć do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania   dłużnika   lub ze  względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów.  Wierzyciel może również skorzystać z prawa wyboru komornika  przewidzianego  w art. 10 u.k.s.

Jeśli egzekucja świadczeń alimentacyjnych przez dwa miesiące od dnia  złożenia wniosku okaże się  bezskuteczna Komornik na wniosek   wierzyciela  wydaje zaświadczenie o bezskuteczności, które jest jednym z  dokumentów  wymaganych do otrzymania świadczenia  z Funduszu Alimentacyjnego.  Zaświadczenie wydawane jest bezpłatnie.  Informacji dotyczących   wymogów uzyskania  świadczenia z  Funduszu Alimentacyjnego  udzielają właściwe Urzędy Gminy  lub Urzędy Miasta.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA   NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ   Z OBOWIĄZKU  ALIMENTACYJNEGO:

Zgodnie ze znowelizowaną  treścią  art.  209 kodeksu karnego  zaostrzono  kary za  niewywiązywanie się z obowiązku  alimentacyjnego.

Art. 209. [Niealimentacja]

1.Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

1a.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

3.  Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.

4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

5.Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.