W przypadku umorzenia egzekucji jako bezskutecznej lub wystąpienia zaległości alimentacyjnej przekraczającej 3 miesiące Komornik obligatoryjnie dokona wpisu do Krajowego Rejestru Zadłużonych, który jest publiczny i dostępny na stronie internetowej : https://krz.ms.gov.pl/

Wpis do Krajowego Rejestru Zadłużonych w przypadku umorzenia egzekucji jako bezskutecznej

Zgodnie z art. 2 ust 3 Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 55). w Rejestrze ujawnia się dane osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, zwanego dalej „komornikiem”, lub sąd z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;

Zgodnie z art. 7 ustawy o KRZ ujawnione informacje obejmują następujące dane:
1)imię i nazwisko albo nazwę;
2)firmę;
3)siedzibę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
4)numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5;
5) NIP, jeżeli osoba albo jednostka organizacyjna ma taki numer;
6) datę umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika lub sąd albo naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
7)sygnaturę akt sprawy;
8) nazwę sądu lub organu, który wydał orzeczenie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika lub sąd albo naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
9) kwotę lub sumę kwot wierzytelności niewyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika lub sąd albo naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
10) wskazanie tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o KRZ dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej. Z art. 11 ust 6 ustawy wynika, że dane dotyczące zadłużeń z tytułu bezskutecznej egzekucji automatycznie przestają być ujawniane po upływie 7 lat od dnia ich zamieszczenia.

Wpis do Krajowego Rejestru Zadłużonych w przypadku zaległości alimentacyjnej przekraczającej 3 miesiące

Zgodnie z art. 2 ust 4 Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 55). w Rejestrze ujawnia się dane o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zgodnie z art. 8 ustawy o KRZ ujawnione informacje obejmują następujące dane:

1)imię i nazwisko;

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację

3) wskazanie tytułu wykonawczego albo podstawy prawnej powstania należności;

4)sygnaturę akt sprawy;

5)rodzaj wierzytelności;

6)datę ukończenia postępowania egzekucyjnego;

7) datę spłaty całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o KRZ dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej. Z art. 11 ust 7 ustawy wynika, że dane dotyczące zadłużeń alimentacyjnych automatycznie przestają być ujawniane po upływie 7 lat od dnia zamieszczenia informacji o ukończeniu postępowania egzekucyjnego lub informacji o spłacie całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.