http://www.licytacje.komornik.pl

Poniższe obwieszczenia opublikowanie zostały na stronie Krajowej Rady Komorniczej  http://www.licytacje.komornik.pl/

 

OBWIESZCZENIE
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie przepisu art. 986(4) § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 28-06-2023 r. o godz. 10:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl odbędzie się pierwsza licytacja w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości położonej: 87-335 Świedziebnia, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1B/00014347/8 [NKW TO1B/00014347/8] składająca się z działek gruntu nr 247/6 oraz 247/8 o łącznej pow. 0,3294 ha

Klasa gruntów: działka 247/6 , -R III b-0,0065 ha ; działka 247/8 : Br- IIIb- 0,1700ha oraz R IIIb- 0,1529ha
Teren uzbrojony wprzyłącza wodociągowe, energetyczne, telefoniczne
Działka 247/8 jest zabudowana wolnostojącym budynkiem jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym.
Budynek mieszkalny: jednorodzinny, wybudowany w technologii tradycyjnej , rok budowy : 1970, remont 2020r. , pow. użytkowa: 81,82m2, pow. zabudowy : 110 m2. , 1 kondygnacja, poddasze: strych, piwnica pełna, dom wolnostojący.
Budynek gospodarczy, konstrukcja: murowana, rok budowy : lata 70te, pow. zabudowy : 112m2, 1 kondygnacja, posadzka cementowa, tynki zwykłe, instalacja elektryczna i wodociągowa , stan budynku dość dobry
Działka 247/6 niezabudowana- rola. Teren wokół zabudowań ogrodzony żywopłotem oraz siatką z bramą i furtką . Działka zagospodarowana., brak utwardzenia. Kształt działki prostokąt. Hipsometria płaska.

Ujawnione w dziale III księgi wieczystej służebności drogowe są wzdłuż działek wydzielonych nie mające wpływu na funkcjonalność działki zabudowanej.
Nieruchomość obciążona jest dożywociem , aktualnie jest zamieszkała.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 05-07-2023 o godzinie 10:00.

Suma oszacowania wynosi 198 000,00 zł, zaś cena wywołania stanowi 3/4 sumy oszacowania i wynosi 148 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 800,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:


Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy
43 1020 5024 0000 1402 0138 7893


najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu ( tj. do dnia 26-06-2023r. )

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 12.00 do godz. 14.00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Alicja Przystalska

 

Nieruchomość zabudowana domem położna w msc. Świedziebnia – System elektronicznych licytacji (komornik.pl)