http://www.licytacje.komornik.pl

Poniższe obwieszczenia opublikowanie zostały na stronie Krajowej Rady Komorniczej  http://www.licytacje.komornik.pl/

 

I Co 1003/22, KM  419/20 


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 419/20, w dniu 05-04-2024 o godzinie 09:30 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) drugi przetarg w trybie licytacji elektronicznej następujących nieruchomości: 1/8 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika:Wioletta Kalinowska położonej: 87-335 Świedziebnia, Rokitnica Nowa, ROKITNICA NOWA 17 , dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1B/00024050/2 [NKW: TO1B/00024050/2].
Nieruchomość składa się z działki gruntu o numerze 194/4 o pow. 0,25000 ha stanowiącej klasoużytek:
Br-RIVa- 0,0900 ha, RIVb- 0,0200 ha, S-RIVa- 0,0800 ha, RIVa- 0,0100 ha, Br-RIIIb- 0,0500 ha.
Grunt położony jest w terenie rolnym z własną wewnętrzną drogą dojazdową do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, droga wewnętrzna jest nieurządzona a dojazd do działki odbywa się poprzez działkę sąsiednią bez prawa służebności.
Grunt jest zabudowany budynkiem mieszkalno- gospodarczym i drewnianym budynkiem gospodarczym.
Budynek o funkcji mieszkalno – gospodarczej, wybudowany w technologii tradycyjnej, rok budowy nieznany , pow. zabudowy 86m2 , pow. użytkowa 65 m2 , 1 kondygnacja , zabudowa wolnostojąca.


Suma oszacowania udziału 1/8 wynosi 15 125,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 10 083,33 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.
Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 1512,50 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj do dnia 03-04-2024r.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy 43 10205024 0000 1402 0138 7893

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 12-04-2024 o godzinie 09:30 . Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy
Alicja Przystalska

Krajowa Rada Komornicza – System elektronicznych licytacji (komornik.pl)

 

 I Co  699/22, KM 450/22
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI
  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI  TO1B/00005313/5 – 
UDZIAŁ 1/4 ZAPISANY W  DZIALE II  KW  POD NUMEREM 2 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-04-2024r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5 w sali nr 26, odbędzie się druga licytacja    niewydzielonego  udziału wynoszącego 1/4 części nieruchomości  położonej  pod adresem: 87-300 Brodnica, ul. 18 Stycznia 69, Brodnica     , dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00005313/5       zapisany  w dziale II  KW pod numerem 2   będący własnością   Marcina Stawickiego 
Nieruchomość składa się z dwóch  działek gruntu  nr 1740/8  oraz 1740/5  o  łącznym obszarze 0,1184 ha. Działki nie są położone przy sobie. 
Działka 1740/8  jest działką zabudowaną, na  działce 1740/5  znajdują się nakłady obce.
 
Działka  1740/5 o pow. 146 m2 stanowi użytek: B- 0,0105  ha orasz  Bi- 0,0041   ha
Działka położona przy ulicy o nawierzchni utwardzonej,  w odległości około 2  km od centrum miasta . W terenie znajdują się media infrastruktury technicznej-  sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej , telefonu, gazu i energii. Grunt jest zabudowany budynkiem sąsiedniej nieruchomości  i zagospodarowanywspólnie z działką sąsiednią.  Działka ma kształtwielokąta zbliżonego do trójkąta , teren ze spadkiem rzędu 2 m w kierunku ogrodu. 
Grunt jest częściowo ogrodzony z furtką, utwardzony jest  chodnik  
Na   działce 1740/5  znajdują się nakłady obce.
 
Działka 1740/8 o pow. 0,1038ha, użytek:   B-0,1038ha 
Działka położona przy ulicy o nawierzchni utwardzonej,  w odległości około 2 km od centrum miasta . W terenie znajdują się media infrastruktury technicznej-  sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej , telefonu, gazu i energii. Na gruncie są przyłącza do sieci wodnokanalizacyjnej i energii.  Działka ma kształtwielokąta zbliżonego do trapezu , teren ze spadkiem rzędu 1,5 m w kierunku ogrodu. 
Grunt jest zabudowanybudynkiem mieszkalnym  jednorodzinnym z garażem  pod tarasem oraz budynkiem usługowym.  Grunt ogrodzony z przesuwną  bramą ,  utwardzony jest chodnik  i wjazd kostką  betonową. 
 
Na działce 1740/8 znajdują się : 
 
1.  budynek mieszkalny, rok budowy lata 1960,  o łącznej pow. zabudowy 143 m2 , pow. użytkowej 124,05m2 , 1 kondygnacja, podpiwniczenie pełne, poddasze użytkowe, zabudowa wolnostojąca. Stan techniczny    parteru jest dobry, poddasze w stanie pogorszonym do remontu kapitalnego  i  adaptacji. 
 
2. Budynek usługowy  o funkcji biurowo- magazynowej, rok budowy 2017,  w zabudowie tradycyjnej, o pow zabudowy 121m2, pow użytkowej 99,49 m2 , 1 kondygnacja , bez podpiwniczenia, bez poddasza, wolnostojący
Budynek nieudostępniony do oględzin, cokół  budynku  niewykończony. 
 
Nieruchomość jest zamieszkała
Pozostałe trzy udziały 1/4  w/w nieruchomości  są przedmiotem odrębnych licytacji   wyznaczonych na dzień  11-04-2024r.   odrębnymi obwieszczeniami.( godz.  09:15 , 09:30, 09:45 ) . 
 
 
 
Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/4  zapisanego w dziale II KW  TO1B/00005313/5 pod numerem 2  wynosi 227 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    151 466,67zł.
 
 
Licytant przystępujący do przetargu niewydzielonego udziału 1/4  zapisanego w dziale II KW  TO1B/00005313/5 pod numerem 2  powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 720,00zł co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia   10-04-2024r.  na konto komornika:
 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy
 43 10205024 0000 1402 0138 7893
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Komornik Sądowy
 
  Alicja Przystalska
 
 
 
 I Co  699/22, KM 452/22
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI
  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI  TO1B/00005313/5 – 
UDZIAŁ 1/4 ZAPISANY W  DZIALE II  KW  POD NUMEREM 4 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-04-2024r. o godz.09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5 w sali nr 26, odbędzie się druga licytacja    niewydzielonego  udziału wynoszącego 1/4 części nieruchomości  położonej  pod adresem: 87-300 Brodnica, ul. 18 Stycznia 69, Brodnica     , dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00005313/5       zapisany  w dziale II  KW pod numerem 4   będący własnością   Marcina Stawickiego 
Nieruchomość składa się z dwóch  działek gruntu  nr 1740/8  oraz 1740/5  o  łącznym obszarze 0,1184 ha. Działki nie są położone przy sobie. 
Działka 1740/8  jest działką zabudowaną, na  działce 1740/5  znajdują się nakłady obce.
 
Działka  1740/5 o pow. 146 m2 stanowi użytek: B- 0,0105  ha orasz  Bi- 0,0041   ha
Działka położona przy ulicy o nawierzchni utwardzonej,  w odległości około 2  km od centrum miasta . W terenie znajdują się media infrastruktury technicznej-  sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej , telefonu, gazu i energii. Grunt jest zabudowany budynkiem sąsiedniej nieruchomości  i zagospodarowanywspólnie z działką sąsiednią.  Działka ma kształtwielokąta zbliżonego do trójkąta , teren ze spadkiem rzędu 2 m w kierunku ogrodu. 
Grunt jest częściowo ogrodzony z furtką, utwardzony jest  chodnik  
Na   działce 1740/5  znajdują się nakłady obce.
 
Działka 1740/8 o pow. 0,1038ha, użytek:   B-0,1038ha 
Działka położona przy ulicy o nawierzchni utwardzonej,  w odległości około 2 km od centrum miasta . W terenie znajdują się media infrastruktury technicznej-  sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej , telefonu, gazu i energii. Na gruncie są przyłącza do sieci wodnokanalizacyjnej i energii.  Działka ma kształtwielokąta zbliżonego do trapezu , teren ze spadkiem rzędu 1,5 m w kierunku ogrodu. 
Grunt jest zabudowanybudynkiem mieszkalnym  jednorodzinnym z garażem  pod tarasem oraz budynkiem usługowym.  Grunt ogrodzony z przesuwną  bramą ,  utwardzony jest chodnik  i wjazd kostką  betonową. 
 
Na działce 1740/8 znajdują się : 
 
1.  budynek mieszkalny, rok budowy lata 1960,  o łącznej pow. zabudowy 143 m2 , pow. użytkowej 124,05m2 , 1 kondygnacja, podpiwniczenie pełne, poddasze użytkowe, zabudowa wolnostojąca. Stan techniczny    parteru jest dobry, poddasze w stanie pogorszonym do remontu kapitalnego  i  adaptacji. 
 
2. Budynek usługowy  o funkcji biurowo- magazynowej, rok budowy 2017,  w zabudowie tradycyjnej, o pow zabudowy 121m2, pow użytkowej 99,49 m2 , 1 kondygnacja , bez podpiwniczenia, bez poddasza, wolnostojący
Budynek nieudostępniony do oględzin, cokół  budynku  niewykończony. 
 
Nieruchomość jest zamieszkała
Pozostałe trzy udziały 1/4  w/w nieruchomości  są przedmiotem odrębnych licytacji   wyznaczonych na dzień  11-04-2024r.   odrębnymi obwieszczeniami.( godz.  09: 00, 09:30, 09:45 ) . 
 
 
 
Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/4  zapisanego w dziale II KW  TO1B/00005313/5 pod numerem 4  wynosi 227 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    151 466,67zł.
 
 
Licytant przystępujący do przetargu niewydzielonego udziału 1/4  zapisanego w dziale II KW  TO1B/00005313/5 pod numerem 4  powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 720,00zł co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia   10-04-2024r.  na konto komornika:
 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy
 43 10205024 0000 1402 0138 7893
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Komornik Sądowy
 
  Alicja Przystalska
 
 
I Co  701/22, KM 450/22 
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI
  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI  TO1B/00005313/5 – 
UDZIAŁ 1/4 ZAPISANY W  DZIALE II  KW  POD NUMEREM 3 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-04-2024r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5 w sali nr 26, odbędzie się druga licytacja    niewydzielonego  udziału wynoszącego 1/4 części nieruchomości  położonej  pod adresem: 87-300 Brodnica, ul. 18 Stycznia 69, Brodnica     , dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00005313/5       zapisany  w dziale II  KW pod numerem 3   będący własnością   Adama  Stawickiego 
Nieruchomość składa się z dwóch  działek gruntu  nr 1740/8  oraz 1740/5  o  łącznym obszarze 0,1184 ha. Działki nie są położone przy sobie. 
Działka 1740/8  jest działką zabudowaną, na  działce 1740/5  znajdują się nakłady obce.
 
Działka  1740/5 o pow. 146 m2 stanowi użytek: B- 0,0105  ha orasz  Bi- 0,0041   ha
Działka położona przy ulicy o nawierzchni utwardzonej,  w odległości około 2  km od centrum miasta . W terenie znajdują się media infrastruktury technicznej-  sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej , telefonu, gazu i energii. Grunt jest zabudowany budynkiem sąsiedniej nieruchomości  i zagospodarowanywspólnie z działką sąsiednią.  Działka ma kształtwielokąta zbliżonego do trójkąta , teren ze spadkiem rzędu 2 m w kierunku ogrodu. 
Grunt jest częściowo ogrodzony z furtką, utwardzony jest  chodnik  
Na   działce 1740/5  znajdują się nakłady obce.
 
Działka 1740/8 o pow. 0,1038ha, użytek:   B-0,1038ha 
Działka położona przy ulicy o nawierzchni utwardzonej,  w odległości około 2 km od centrum miasta . W terenie znajdują się media infrastruktury technicznej-  sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej , telefonu, gazu i energii. Na gruncie są przyłącza do sieci wodnokanalizacyjnej i energii.  Działka ma kształtwielokąta zbliżonego do trapezu , teren ze spadkiem rzędu 1,5 m w kierunku ogrodu. 
Grunt jest zabudowanybudynkiem mieszkalnym  jednorodzinnym z garażem  pod tarasem oraz budynkiem usługowym.  Grunt ogrodzony z przesuwną  bramą ,  utwardzony jest chodnik  i wjazd kostką  betonową. 
 
Na działce 1740/8 znajdują się : 
 
1.  budynek mieszkalny, rok budowy lata 1960,  o łącznej pow. zabudowy 143 m2 , pow. użytkowej 124,05m2 , 1 kondygnacja, podpiwniczenie pełne, poddasze użytkowe, zabudowa wolnostojąca. Stan techniczny    parteru jest dobry, poddasze w stanie pogorszonym do remontu kapitalnego  i  adaptacji. 
 
2. Budynek usługowy  o funkcji biurowo- magazynowej, rok budowy 2017,  w zabudowie tradycyjnej, o pow zabudowy 121m2, pow użytkowej 99,49 m2 , 1 kondygnacja , bez podpiwniczenia, bez poddasza, wolnostojący
Budynek nieudostępniony do oględzin, cokół  budynku  niewykończony. 
 
Nieruchomość jest zamieszkała
Pozostałe trzy udziały 1/4  w/w nieruchomości  są przedmiotem odrębnych licytacji   wyznaczonych na dzień  11-04-2024r.   odrębnymi obwieszczeniami.( godz. 09:00,  09:15 , 09:45 ) . 
 
 
 
Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/4  zapisanego w dziale II KW  TO1B/00005313/5 pod numerem 3  wynosi 279 456,00  zł  brutto ( tj.  227 200,00 zł +  23% VAT  52 256,00 zł ) , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   186 304 ,00 zł brutto zł. ( tj. 151 466,67  zł +  23% VAT   34 837,33 zł  ) 
 
Licytant przystępujący do przetargu niewydzielonego udziału 1/4  zapisanego w dziale II KW  TO1B/00005313/5 pod numerem 3  powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 945,60zł co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia   10-04-2024r.  na konto komornika:
 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy
 43 10205024 0000 1402 0138 7893
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Komornik Sądowy
 
  Alicja Przystalska
 
 
 
 I Co  701/22, KM 450/22 
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI
  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI  TO1B/00005313/5 – 
UDZIAŁ 1/4 ZAPISANY W  DZIALE II  KW  POD NUMEREM 5 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-04-2024r. o godz.09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5 w sali nr 26, odbędzie się druga licytacja    niewydzielonego  udziału wynoszącego 1/4 części nieruchomości  położonej  pod adresem: 87-300 Brodnica, ul. 18 Stycznia 69, Brodnica     , dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00005313/5       zapisany  w dziale II  KW pod numerem 5   będący własnością   Adama  Stawickiego 
Nieruchomość składa się z dwóch  działek gruntu  nr 1740/8  oraz 1740/5  o  łącznym obszarze 0,1184 ha. Działki nie są położone przy sobie. 
Działka 1740/8  jest działką zabudowaną, na  działce 1740/5  znajdują się nakłady obce.
 
Działka  1740/5 o pow. 146 m2 stanowi użytek: B- 0,0105  ha orasz  Bi- 0,0041   ha
Działka położona przy ulicy o nawierzchni utwardzonej,  w odległości około 2  km od centrum miasta . W terenie znajdują się media infrastruktury technicznej-  sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej , telefonu, gazu i energii. Grunt jest zabudowany budynkiem sąsiedniej nieruchomości  i zagospodarowanywspólnie z działką sąsiednią.  Działka ma kształtwielokąta zbliżonego do trójkąta , teren ze spadkiem rzędu 2 m w kierunku ogrodu. 
Grunt jest częściowo ogrodzony z furtką, utwardzony jest  chodnik  
Na   działce 1740/5  znajdują się nakłady obce.
 
Działka 1740/8 o pow. 0,1038ha, użytek:   B-0,1038ha 
Działka położona przy ulicy o nawierzchni utwardzonej,  w odległości około 2 km od centrum miasta . W terenie znajdują się media infrastruktury technicznej-  sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej , telefonu, gazu i energii. Na gruncie są przyłącza do sieci wodnokanalizacyjnej i energii.  Działka ma kształtwielokąta zbliżonego do trapezu , teren ze spadkiem rzędu 1,5 m w kierunku ogrodu. 
Grunt jest zabudowanybudynkiem mieszkalnym  jednorodzinnym z garażem  pod tarasem oraz budynkiem usługowym.  Grunt ogrodzony z przesuwną  bramą ,  utwardzony jest chodnik  i wjazd kostką  betonową. 
 
Na działce 1740/8 znajdują się : 
 
1.  budynek mieszkalny, rok budowy lata 1960,  o łącznej pow. zabudowy 143 m2 , pow. użytkowej 124,05m2 , 1 kondygnacja, podpiwniczenie pełne, poddasze użytkowe, zabudowa wolnostojąca. Stan techniczny    parteru jest dobry, poddasze w stanie pogorszonym do remontu kapitalnego  i  adaptacji. 
 
2. Budynek usługowy  o funkcji biurowo- magazynowej, rok budowy 2017,  w zabudowie tradycyjnej, o pow zabudowy 121m2, pow użytkowej 99,49 m2 , 1 kondygnacja , bez podpiwniczenia, bez poddasza, wolnostojący
Budynek nieudostępniony do oględzin, cokół  budynku  niewykończony. 
 
Nieruchomość jest zamieszkała
Pozostałe trzy udziały 1/4  w/w nieruchomości  są przedmiotem odrębnych licytacji   wyznaczonych na dzień  11-04-2024r.   odrębnymi obwieszczeniami.( godz. 09:00,  09:15 , 09:30 ) . 
 
 
 
Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/4  zapisanego w dziale II KW  TO1B/00005313/5 pod numerem 5  wynosi 279 456,00  zł  brutto ( tj.  227 200,00 zł +  23% VAT  52 256,00 zł ) , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   186 304 ,00 zł brutto zł. ( tj. 151 466,67  zł +  23% VAT   34 837,33 zł  ) 
 
Licytant przystępujący do przetargu niewydzielonego udziału 1/4  zapisanego w dziale II KW  TO1B/00005313/5 pod numerem 5  powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 945,60zł co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia   10-04-2024r.  na konto komornika:
 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy
 43 10205024 0000 1402 0138 7893
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Komornik Sądowy
 
  Alicja Przystalska
 
I Co 60/21, GKM 21/21
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW TO1B/00038269/1
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-04-2024r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5 w sali nr 26, odbędzie się druga licytacja nieruchomości   należącej do dłużnika:Szalunki-Stemple sp. z o.o. położonej: 87-300 Brodnica, ul. Wczasowa 42, Karbowo,  dla której  Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW TO1B/00038269/1   [NKW: TO1B/00038269/1] składająca się z działki  gruntu o numerze 78/25  o pow. 0,4591 ha. Działka stanowi klasoużytek  Ba .
 
Grunt nie ma bezpośredniego  dostępu do drogi  publicznej, dostęp częściowo  zapewniają służebności gruntowe , częściowo działka o numerze 78/24, na której nie jest ujawniona służebność w księdze  wieczystej. 
 
W terenie media infrastruktury  technicznej:  energii elektrycznej,  telefonicznej,  kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.  Na gruncie znajdują się przyłącza o w/w sieci oraz  transformacja słupowa. Działka ma kształt wielokąta  zbliżonego do trapezu, ze spadkiem rzędu 2 m  w kierunku drogi  wewnętrznej. Wzdłuż działki przechodzi tranzyt kabla  energetycznego niskiego napięcia. 
 
Na działce posadowiony jest budynek biurowo- socjalny z częścią  mieszkalną oraz  budynek warsztatowy  z dwiema wiatami i śrutownikiem . Grunt zagospodarowany, ogrodzony z bramą przesuwną automatycznie, utwardzony plac manewrowy, urządzona zieleń ozdobna. 
Budynek usługowy  o  funkcji  socjalnej- częścią mieszkalną,  wybudowany w    technologii tradycyjnej , zabudowa wolnostojąca,   rok budowy 2003/2004 ,  powierzchnia zabudowy: 204 m2, pow. użytkowa 321,42 m2 , 2 kondygnacje, brak podpiwniczenia, strych
Budynki warsztatowe  o  funkcji  warsztatowo magazynowej  z komorą śrutownika o pow. 90 m2  , wybudowany w technologii tradycyjnej, zabudowa zwarta ,  rok budowy  : lata 1970, rozbudowany 2000/2009 ,   powierzchnia użytkowa  964,91 m2 , 1 kondygnacja, częściowo  2, brak podpiwniczenia , brak poddasza
 
Budynek śrutowni   wyposażony jest w urządzenia  , których demontaż  spowoduje uszkodzenie budynku lub urządzenia. 
 
Na nieruchomości zawarta jest umowa dzierżawy, na rzecz podmiotu, który prowadzi na niej  działalność, jak również umowna  najmu na rzecz osoby, która zamieszkuje w budynku usługowym o funkcji socjalno  biurowej z częścią  mieszkalną 
 
Suma oszacowania wynosi Suma oszacowania wynosi  3 081 150,00 zł brutto  ( tj.  2 505 000,00 zł + VAT 23%  w kwocie 576 150,00 zł )  zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  2 054 100,00zł  brutto
 ( tj.  1 670 000,00zł. +  23% VAT  384 100,00 zł) 
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, 
to jest  308 115,00 zł co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia   24-04-2024 r. 
 na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy
 43 10205024 0000 1402 0138 7893
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
   
 Komornik Sądowy       
 
 Alicja Przystalska       
 
 
 I Co 988/22, GKM 6/23
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW TO1B/00020027/4
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-04-2024r. o godz.09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5 w sali nr 26, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   należącej do dłużników Andrzej Radoszewski  i Ewa Radoszewska  ( we wspólności majątkowej małżeńskiej)   położonej: 87-300 Brodnica, ul. Chrobrego 13, Brodnica,   dla której  Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW TO1B/00020027/4   [NKW: TO1B/00020027/4]
 
Nieruchomość składa się z działki  2928 o pow.  493 m2 , stanowi użytek – B- 0,0493 ha Grunt jest zabudowany  budynkiem  mieszkalnym  jednorodzinym   oraz blaszanym garażem   na trwale związanym   z  gruntem. 
Budynek mieszkalny  o  funkcji mieszkalnej z garażem, wybudowany w  technologii tradycyjnej, rok budowy  1984, pow. zabudowy   88m2, pw użytkowa 107,45m2, trzypoziomowy , podpiwniczenie: przyziemie, poddasze brak, wolnostojący.  Stan techniczny budynku: standard wykończenia budynku dobry.
Nieruchomość jest zamieszkała 
 
Suma oszacowania wynosi 499 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   374 250,00zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 900,00zł co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia   24-04-2024 r.  na konto komornika:
 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy
 43 10205024 0000 1402 0138 7893
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Komornik Sądowy
 
 Alicja Przystalska