http://www.licytacje.komornik.pl

Poniższe obwieszczenia opublikowanie zostały na stronie Krajowej Rady Komorniczej  http://www.licytacje.komornik.pl/

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
TO1B/00005313/5 – UDZIAŁ 1/4 ZAPISANY W DZIALE II KW POD NUMEREM 2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 450/22, w dniu 18-10-2023 o godzinie 09:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej niewydzielonego udziału wynoszącego 1/4 części nieruchomości położonej pod adresem: 87-300 Brodnica, ul. 18 Stycznia 69, Brodnica , dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00005313/5 zapisany w dziale II KW pod numerem 2
Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntu nr 1740/8 oraz 1740/5 o łącznym obszarze 0,1184 ha. Działki nie są położone przy sobie.
Działka 1740/8 jest działką zabudowaną, na działce 1740/5 znajdują się nakłady obce.

Działka 1740/5 o pow. 146 m2 stanowi użytek: B- 0,0105 ha orasz Bi- 0,0041 ha
Działka położona przy ulicy o nawierzchni utwardzonej, w odległości około 2 km od centrum miasta . W terenie znajdują się media infrastruktury technicznej- sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej , telefonu, gazu i energii. Grunt jest zabudowany budynkiem sąsiedniej nieruchomości i zagospodarowanywspólnie z działką sąsiednią. Działka ma kształtwielokąta zbliżonego do trójkąta , teren ze spadkiem rzędu 2 m w kierunku ogrodu.
Grunt jest częściowo ogrodzony z furtką, utwardzony jest chodnik
Na działce 1740/5 znajdują się nakłady obce.

Działka 1740/8 o pow. 0,1038ha, użytek: B-0,1038ha
Działka położona przy ulicy o nawierzchni utwardzonej, w odległości około 2 km od centrum miasta . W terenie znajdują się media infrastruktury technicznej- sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej , telefonu, gazu i energii. Na gruncie są przyłącza do sieci wodnokanalizacyjnej i energii. Działka ma kształtwielokąta zbliżonego do trapezu , teren ze spadkiem rzędu 1,5 m w kierunku ogrodu.
Grunt jest zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem pod tarasem oraz budynkiem usługowym. Grunt ogrodzony z przesuwną bramą , utwardzony jest chodnik i wjazd kostką betonową.

Na działce 1740/8 znajdują się :

1. budynek mieszkalny, rok budowy lata 1960, o łącznej pow. zabudowy 143 m2 , pow. użytkowej 124,05m2 , 1 kondygnacja, podpiwniczenie pełne, poddasze użytkowe, zabudowa wolnostojąca. Stan techniczny parteru jest dobry, poddasze w stanie pogorszonym do remontu kapitalnego i adaptacji.

2. Budynek usługowy o funkcji biurowo- magazynowej, rok budowy 2017, w zabudowie tradycyjnej, o pow zabudowy 121m2, pow użytkowej 99,49 m2 , 1 kondygnacja , bez podpiwniczenia, bez poddasza, wolnostojący
Budynek nieudostępniony do oględzin, cokół budynku niewykończony.

Nieruchomość jest zamieszkała
Pozostałe trzy udziały 1/4 w/w nieruchomości są przedmiotem odrębnych licytacji elektronicznych wyznaczonych na dzień 18-10-2023r. odrębnymi obwieszczeniami.( godz. 10:00, 11:00, 12:00 ) .

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/4 zapisanego w dziale II KW TO1B/00005313/5 pod numerem 2 wynosi 227 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 170 400,00 zł.

Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu niewydzielonego udziału 1/4 zapisanego w dziale II KW TO1B/00005313/5 pod numerem 2 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 22 720,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu ( tj. do dnia 16-10-2023r. )

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy 43 10205024 0000 1402 0138 7893
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 25-10-2023 o godzinie 09:00.

Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy
Alicja Przystalska

https://elicytacje.komornik.pl/items/15143/udzial-1-4-zapisany-pod-nr-2w-zabudowanej-nieruchomosci-w-msc-brodnica-ul-18-stycznia-69

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
TO1B/00005313/5 – UDZIAŁ 1/4 ZAPISANY W DZIALE II KW POD NUMEREM 4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 450/22, w dniu 18-10-2023 o godzinie 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej niewydzielonego udziału wynoszącego 1/4 części nieruchomości położonej pod adresem: 87-300 Brodnica, ul. 18 Stycznia 69, Brodnica , dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00005313/5 zapisany w dziale II KW pod numerem 4
Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntu nr 1740/8 oraz 1740/5 o łącznym obszarze 0,1184 ha. Działki nie są położone przy sobie.
Działka 1740/8 jest działką zabudowaną, na działce 1740/5 znajdują się nakłady obce.

Działka 1740/5 o pow. 146 m2 stanowi użytek: B- 0,0105 ha orasz Bi- 0,0041 ha
Działka położona przy ulicy o nawierzchni utwardzonej, w odległości około 2 km od centrum miasta . W terenie znajdują się media infrastruktury technicznej- sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej , telefonu, gazu i energii. Grunt jest zabudowany budynkiem sąsiedniej nieruchomości i zagospodarowanywspólnie z działką sąsiednią. Działka ma kształtwielokąta zbliżonego do trójkąta , teren ze spadkiem rzędu 2 m w kierunku ogrodu.
Grunt jest częściowo ogrodzony z furtką, utwardzony jest chodnik
Na działce 1740/5 znajdują się nakłady obce.

Działka 1740/8 o pow. 0,1038ha, użytek: B-0,1038ha
Działka położona przy ulicy o nawierzchni utwardzonej, w odległości około 2 km od centrum miasta . W terenie znajdują się media infrastruktury technicznej- sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej , telefonu, gazu i energii. Na gruncie są przyłącza do sieci wodnokanalizacyjnej i energii. Działka ma kształtwielokąta zbliżonego do trapezu , teren ze spadkiem rzędu 1,5 m w kierunku ogrodu.
Grunt jest zabudowanybudynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem pod tarasem oraz budynkiem usługowym. Grunt ogrodzony z przesuwną bramą , utwardzony jest chodnik i wjazd kostką betonową.

Na działce 1740/8 znajdują się :

1. budynek mieszkalny, rok budowy lata 1960, o łącznej pow. zabudowy 143 m2 , pow. użytkowej 124,05m2 , 1 kondygnacja, podpiwniczenie pełne, poddasze użytkowe, zabudowa wolnostojąca. Stan techniczny parteru jest dobry, poddasze w stanie pogorszonym do remontu kapitalnego i adaptacji.

2. Budynek usługowy o funkcji biurowo- magazynowej, rok budowy 2017, w zabudowie tradycyjnej, o pow zabudowy 121m2, pow użytkowej 99,49 m2 , 1 kondygnacja , bez podpiwniczenia, bez poddasza, wolnostojący
Budynek nieudostępniony do oględzin, cokół budynku niewykończony.

Nieruchomość jest zamieszkała
Pozostałe trzy udziały 1/4 w/w nieruchomości są przedmiotem odrębnych licytacji elektronicznych wyznaczonych na dzień 18-10-2023r. odrębnymi obwieszczeniami.( godz. 09:00, 11:00, 12:00 ) .

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/4 zapisanego w dziale II KW TO1B/00005313/5 pod numerem 4 wynosi 227 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 170 400,00 zł.

Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu niewydzielonego udziału 1/4 zapisanego w dziale II KW TO1B/00005313/5 pod numerem 4 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 22 720,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu ( tj. do dnia 16-10-2023r. )

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy 43 10205024 0000 1402 0138 7893
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 25-10-2023 o godzinie 10:00.

Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy
Alicja Przystalska

https://elicytacje.komornik.pl/items/15144/udzial-1-4-zapisany-pod-nr-4w-zabudowanej-nieruchomosci-w-msc-brodnica-ul-18-stycznia-69

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
TO1B/00005313/5 – UDZIAŁ 1/4 ZAPISANY W DZIALE II KW POD NUMEREM 3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 450/22, w dniu 18-10-2023 o godzinie 11:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej niewydzielonego udziału wynoszącego 1/4 części nieruchomości położonej pod adresem: 87-300 Brodnica, ul. 18 Stycznia 69, Brodnica , dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00005313/5 zapisany w dziale II KW pod numerem 3
Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntu nr 1740/8 oraz 1740/5 o łącznym obszarze 0,1184 ha. Działki nie są położone przy sobie.
Działka 1740/8 jest działką zabudowaną, na działce 1740/5 znajdują się nakłady obce.

Działka 1740/5 o pow. 146 m2 stanowi użytek: B- 0,0105 ha orasz Bi- 0,0041 ha
Działka położona przy ulicy o nawierzchni utwardzonej, w odległości około 2 km od centrum miasta . W terenie znajdują się media infrastruktury technicznej- sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej , telefonu, gazu i energii. Grunt jest zabudowany budynkiem sąsiedniej nieruchomości i zagospodarowanywspólnie z działką sąsiednią. Działka ma kształtwielokąta zbliżonego do trójkąta , teren ze spadkiem rzędu 2 m w kierunku ogrodu.
Grunt jest częściowo ogrodzony z furtką, utwardzony jest chodnik
Na działce 1740/5 znajdują się nakłady obce.

Działka 1740/8 o pow. 0,1038ha, użytek: B-0,1038ha
Działka położona przy ulicy o nawierzchni utwardzonej, w odległości około 2 km od centrum miasta . W terenie znajdują się media infrastruktury technicznej- sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej , telefonu, gazu i energii. Na gruncie są przyłącza do sieci wodnokanalizacyjnej i energii. Działka ma kształtwielokąta zbliżonego do trapezu , teren ze spadkiem rzędu 1,5 m w kierunku ogrodu.
Grunt jest zabudowanybudynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem pod tarasem oraz budynkiem usługowym. Grunt ogrodzony z przesuwną bramą , utwardzony jest chodnik i wjazd kostką betonową.

Na działce 1740/8 znajdują się :

 1. budynek mieszkalny, rok budowy lata 1960, o łącznej pow. zabudowy 143 m2 , pow. użytkowej 124,05m2 , 1 kondygnacja, podpiwniczenie pełne, poddasze użytkowe, zabudowa wolnostojąca. Stan techniczny parteru jest dobry, poddasze w stanie pogorszonym do remontu kapitalnego i adaptacji.
 2. Budynek usługowy o funkcji biurowo- magazynowej, rok budowy 2017, w zabudowie tradycyjnej, o pow zabudowy 121m2, pow użytkowej 99,49 m2 , 1 kondygnacja , bez podpiwniczenia, bez poddasza, wolnostojący
  Budynek nieudostępniony do oględzin, cokół budynku niewykończony.

Nieruchomość jest zamieszkała.

Pozostałe trzy udziały 1/4 w/w nieruchomości są przedmiotem odrębnych licytacji elektronicznych wyznaczonych na dzień 18-10-2023r. odrębnymi obwieszczeniami.( godz. 09:00, 10:00, 12:00 ) .

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu
.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/4 zapisanego w dziale II KW TO1B/00005313/5 pod numerem 3 wynosi
279 456,00 zł brutto ( tj. 227 200,00 zł + 23% VAT 52 256,00 zł ) zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 209 592,00 zł brutto zł. ( tj. 170 400,00 zł + 23% VAT 39 192,00 zł )

Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu iewydzielonego udziału 1/4 zapisanego w dziale II KW TO1B/00005313/5 pod numerem 3 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest
27 945,60 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu ( tj. do dnia 16-10-2023r. )

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy 43 10205024 0000 1402 0138 7893
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 25-10-2023 o godzinie 11:00.

Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy
Alicja Przystalska

https://elicytacje.komornik.pl/items/15145/udzial-1-4-zapisany-pod-nr-3w-zabudowanej-nieruchomosci-w-msc-brodnica-ul-18-stycznia-69

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
TO1B/00005313/5 – UDZIAŁ 1/4 ZAPISANY W DZIALE II KW POD NUMEREM 5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 450/22, w dniu 18-10-2023 o godzinie 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej niewydzielonego udziału wynoszącego 1/4 części nieruchomości położonej pod adresem: 87-300 Brodnica, ul. 18 Stycznia 69, Brodnica , dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00005313/5 zapisany w dziale II KW pod numerem 5
Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntu nr 1740/8 oraz 1740/5 o łącznym obszarze 0,1184 ha. Działki nie są położone przy sobie.
Działka 1740/8 jest działką zabudowaną, na działce 1740/5 znajdują się nakłady obce.

Działka 1740/5 o pow. 146 m2 stanowi użytek: B- 0,0105 ha orasz Bi- 0,0041 ha
Działka położona przy ulicy o nawierzchni utwardzonej, w odległości około 2 km od centrum miasta . W terenie znajdują się media infrastruktury technicznej- sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej , telefonu, gazu i energii. Grunt jest zabudowany budynkiem sąsiedniej nieruchomości i zagospodarowanywspólnie z działką sąsiednią. Działka ma kształtwielokąta zbliżonego do trójkąta , teren ze spadkiem rzędu 2 m w kierunku ogrodu.
Grunt jest częściowo ogrodzony z furtką, utwardzony jest chodnik
Na działce 1740/5 znajdują się nakłady obce.

Działka 1740/8 o pow. 0,1038ha, użytek: B-0,1038ha
Działka położona przy ulicy o nawierzchni utwardzonej, w odległości około 2 km od centrum miasta . W terenie znajdują się media infrastruktury technicznej- sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej , telefonu, gazu i energii. Na gruncie są przyłącza do sieci wodnokanalizacyjnej i energii. Działka ma kształtwielokąta zbliżonego do trapezu , teren ze spadkiem rzędu 1,5 m w kierunku ogrodu.
Grunt jest zabudowanybudynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem pod tarasem oraz budynkiem usługowym. Grunt ogrodzony z przesuwną bramą , utwardzony jest chodnik i wjazd kostką betonową.

Na działce 1740/8 znajdują się :

 1. budynek mieszkalny, rok budowy lata 1960, o łącznej pow. zabudowy 143 m2 , pow. użytkowej 124,05m2 , 1 kondygnacja, podpiwniczenie pełne, poddasze użytkowe, zabudowa wolnostojąca. Stan techniczny parteru jest dobry, poddasze w stanie pogorszonym do remontu kapitalnego i adaptacji.
 2. Budynek usługowy o funkcji biurowo- magazynowej, rok budowy 2017, w zabudowie tradycyjnej, o pow zabudowy 121m2, pow użytkowej 99,49 m2 , 1 kondygnacja , bez podpiwniczenia, bez poddasza, wolnostojący
  Budynek nieudostępniony do oględzin, cokół budynku niewykończony.

Nieruchomość jest zamieszkała.

Pozostałe trzy udziały 1/4 w/w nieruchomości są przedmiotem odrębnych licytacji elektronicznych wyznaczonych na dzień 18-10-2023r. odrębnymi obwieszczeniami.( godz. 09:00, 10:00, 11:00 ) .

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu
.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/4 zapisanego w dziale II KW TO1B/00005313/5 pod numerem 5 wynosi
279 456,00 zł brutto ( tj. 227 200,00 zł + 23% VAT 52 256,00 zł ) zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 209 592,00 zł brutto zł. ( tj. 170 400,00 zł + 23% VAT 39 192,00 zł )

Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu iewydzielonego udziału 1/4 zapisanego w dziale II KW TO1B/00005313/5 pod numerem 5 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest
27 945,60 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu ( tj. do dnia 16-10-2023r. )

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy 43 10205024 0000 1402 0138 7893
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 25-10-2023 o godzinie 12:00.

Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy
Alicja Przystalska

https://elicytacje.komornik.pl/items/15146/udzial-1-4-zapisany-pod-nr-5w-zabudowanej-nieruchomosci-w-msc-brodnica-ul-18-stycznia-69

I Co 154/19 , KM 779/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW TO1B/00020750/1 ( UDZIAŁ 2/3)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-10-2023r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5 w sali nr 26, odbędzie się pierwsza licytacja 2/3 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika:ANNA SZYDŁOWSKA położonej: 87-340 Osiek, Osiek, Jeziorki, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1B/00020750/1 [NKW: TO1B/00020750/1]
Nieruchomość składa się z działki gruntu o numerze 97/1 o pow. 10 200 m2 , stanowiące użytek:

 • tereny w trakcie zabudowy Bp o pow. 0,0448ha
 • grunty orne RIIIb o pow. 0,1290 ha
 • grunty orne RIVa o pow. 0,8462ha
  Działka położona jest przy drodze wojewódzkiej DW 560, ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej poprzez urządzony wjazd. Teren uzbrojony w media infrastruktury elektrycznej, kanalizacyjnej, sanitarnej, telefonicznej, gazowej i wodociągowe. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. Grunt płaski. Grunt częściowo zagospodarowany: ogrodzony z 3 stron siatką na słupkach metalowych, z podmurówką z bramą wjazdową i furtką od strony pola uprawnego. W części zachodniej przez działkę przechodzi tranzyt linii średniego napięcia z posadowionym pojedynczym słupem, wzdłuż drogi przechodzi tranzyt sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, telefonicznej i częściowo gazowej.
  Na nieruchomości znajduje się budynek wolnostojący o funkcji mieszkalnej, wybudowany w technologii tradycyjnej, o pow. zabudowy 152, 79 m2, powierzchni użytkowej 122,46m2, pow. netto 122,46m2 , 1 kondygnacja, bez podpiwniczenia i bez poddasza. Data rozpoczęcia budowy 2014r. Stan budynku dobry, wymaga wykończenia elewacji. Budynek jest zamieszkały.

Suma oszacowania udziału 2/3 należącego do Anny Szydłowskiej wynosi 327 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 245 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 700,00zł. co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia 25-10-2023r. na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy
43 10205024 0000 1402 0138 7893

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Alicja Przystalska

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 396/22, w dniu 15-11-2023 o godzinie 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 986 (4 ) § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości położonej: 87-340 Osiek, Kretki Małe 4, Kretki Małe, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1B/00023307/2 [NKW TO1B/00023307/2]

Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę o nr 168 o pow. 0,0300 ha , stanowi klasoużytek : grunty rolne zabudowane BR-RIIIb-0,0300 ha

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, działka ma kształt prostokąta, hipsometria płaska. W drodze znajdują się media infrastruktury technicznej sieci wodociągowej i energii. Na gruncie są przyłącza do w/w sieci, wg oświadczenia najemcy z budynku obok.
Grunt jest zabudowany drewnianym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie zwartej, wybudowany przed 1900 rokiem. Działka ogrodzona siatką z bramą i furtką oraz częściowo utwardzona, chodnik z kostki brukowej.
W bezpośrednim sąsiedztwie podobna zabudowa oraz pola uprawne.

Budynek o funkcji mieszkalnej,wolnostojący, w technologii tradycyjnej, rok budowy 1887, pow. zabudowy 44m2, użytkowa 32,62m2, jedna kondygnacja, strych, brak podpiwniczenia.
W lokalu brak łazienki i wc. Instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, brak pieca, grzejniki żeliwne. Standard wykończenia niski.
Aktualni lokatorzy oświadczyli, że ze swojego sąsiedniego lokalu pociągnęli prąd i ogrzewanie. W szacowanym lokalu wg ich oświadczenia była tylko woda . Lokal jest aktualnie zamieszkały.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14.00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 986(4) § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Suma oszacowania wynosi 30 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 22 500,00 zł.

Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 3 000,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu ( tj. do dnia 13-11-2023r. )

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy 43 10205024 0000 1402 0138 7893

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 22-11-2023 o godzinie 10:00.

Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy
Alicja Przystalska

https://elicytacje.komornik.pl/items/15723/nieruchomosc-polozona-87-340-osiek-kretki-male-4

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
( UDZIAŁ 1/2 ZAPISANY W DZIALE II KW POD NUMEREM 3)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 297/22, w dniu 22-11-2023 o godzinie 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej niewydzielonego udziału wynoszącego 1/2 części lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 87-330 Jabłonowo Pomorskie, Płowęż 63/3, Płowęż , dla którego Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00029720/5 zapisanego w dziale II KW po numerem 3 z którym związny jest udział 92/608 w KW TO1B/00029680/2
Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 63 na działce 206/4 o pow. 0,2111 ha z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej niepublicznej. Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym o funkcji wielorodzinnej , wolnostojącym, wybudowanym w technologii tradycyjnej, rok budowy lata 60 te. Lokal mieszkalny nr 3 usytuowany jest na pierwszej kondygnacji ( parter) z samodzielnym wejściem z korytarza klatki schodowej. Lokal położony jest narożnie Do lokalu przynależna piwnica.
Lokal o pow. użytkowej 57,60m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, piwnica 16,32 m2. Stan techniczny lokalu jest dobry, standard wykończenia podstawowy.
Instalacje w lokalu: energia elektyczna, wodociąg , kanalizacja do szamba budynkowego, centralne ogrzewanie etażowe do pieca usytuowanego w piwnicy.
Lokal jest zamieszkały.
Pozostały udział 1/2 w/w nieruchomości jest przedmiotem odrębnej licytacji elektronicznej wyznaczonej na dzień 22-11-2023r. odrębnym obwieszczeniem ( godz. 10:30 ) .

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/2 wynosi 61 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 750,00 zł.

Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 6 100,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do dnia 20-11-2023r.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy 43 10205024 0000 1402 0138 7893

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 29-11-2023 o godzinie 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy
Alicja Przystalska

https://elicytacje.komornik.pl/items/16325/udzial-1-2-w-lokalu-mieszkalnym-w-msc-87-330-plowez-63-3

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
( UDZIAŁ 1/2 ZAPISANY W DZIALE II KW POD NUMEREM 2)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 575/21, w dniu 22-11-2023 o godzinie 10:30 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej niewydzielonego udziału wynoszącego 1/2 części lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 87-330 Jabłonowo Pomorskie, Płowęż 63/3, Płowęż , dla którego Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00029720/5 zapisanego w dziale II KW po numerem 2 z którym związny jest udział 92/608 w KW TO1B/00029680/2
Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 63 na działce 206/4 o pow. 0,2111 ha z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej niepublicznej. Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym o funkcji wielorodzinnej , wolnostojącym, wybudowanym w technologii tradycyjnej, rok budowy lata 60 te. Lokal mieszkalny nr 3 usytuowany jest na pierwszej kondygnacji ( parter) z samodzielnym wejściem z korytarza klatki schodowej. Lokal położony jest narożnie Do lokalu przynależna piwnica.
Lokal o pow. użytkowej 57,60m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, piwnica 16,32 m2. Stan techniczny lokalu jest dobry, standard wykończenia podstawowy.
Instalacje w lokalu: energia elektyczna, wodociąg , kanalizacja do szamba budynkowego, centralne ogrzewanie etażowe do pieca usytuowanego w piwnicy.
Lokal jest zamieszkały.
Pozostały udział 1/2 w/w nieruchomości jest przedmiotem odrębnej licytacji elektronicznej wyznaczonej na dzień 22-11-2023r. odrębnym obwieszczeniem ( godz. 10:00 ) .

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Suma oszacowania niewydzielonego udziału 1/2 wynosi 61 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 750,00 zł.

Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 6 100,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do dnia 20-11-2023r.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy 43 10205024 0000 1402 0138 7893

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 29-11-2023 o godzinie 10:30. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy
Alicja Przystalska

https://elicytacje.komornik.pl/items/16326/udzial-1-2-w-lokalu-mieszkalnym-polozonym-w-msc-87-330-plowez-63-3-nr-2