Sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym przez komornika sądowego

Osoby, które przyjęły spadek z  dobrodziejstwem inwentarza mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym:

1. w sądzie rejonowym właściwym ze względu ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, który postanowi sporządzenie spisu inwentarza przez komornika, bądź

2. bezpośrednio u komornika sądowego, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza ( art. 637 ( 1) k.p.c. )

Składając wniosek bezpośrednio do Komornika należy uprawdopodobnić,  że jest się spadkobiercą np. okazując akt zgonu spadkodawcy,  akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie Sądu o stwierdzeniu  nabycia spadku.

DO POBRANIA: wniosek o sporządzenie  spisu  inwentarza przez komornika sądowego  DOC / PDF

Za sporządzenie spisu inwentarza pobiera się stałą opłatę stałą w wysokości 400 zł. Opłatę uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku.

Wnioskodawca zobowiązany jest również uiścić zaliczkę związaną z  ustaleniem majątku zmarłego. W przypadku jeśli do spadku wchodzi nieruchomość konieczne jest powołanie biegłego celem oszacowania wartości nieruchomości- informację  co do orientacyjnej wysokości wydatków  uzyskać można bezpośrednio w  kancelarii komornika.

W przypadku bezpośredniego złożenia wniosku  Komornik przystępuje niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza i zawiadamia o tym sąd spadku, który wydaje postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza. Jeżeli sąd oddali albo odrzuci wniosek  lub umorzy postępowanie, spis sporządzony przez komornika rodzi takie same skutki jak złożenie wykazu inwentarza.

W przypadku pytań szczegółową informację uzyskać można bezpośrednio u Komornika Sądowego pod nr tel. 56 649 86 06