Wnioski do pobrania oraz informacje dotyczące ich składania

Zgodnie z art. 796 kodeksu postępowania cywilnego wniosek o wszczęcie egzekucji składany komornikowi może być złożony na urzędowym formularzu DOC/ PDF .

Wniosek można tez złożyć wg wzoru komornika  DOC/PDF

Do wniosku lub żądania dołącza się oryginał tytułu wykonawczego tj. dokument  stwierdzający obowiązek zaopatrzony w klauzulę  wykonalności  w następującym brzmieniu:

„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w ….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”.

Wniosek o wszczęcie lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.  Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela.

Wierzyciel, zamieszczając we wniosku egzekucyjnym dane dłużnika takie  jak np. dane zakładu  pracy, informacja o otrzymywanym świadczeniu emerytalno- rentowym, posiadanych  rachunkach bankowych (bez konieczności wskazywania ich numeru), dane kontrahentów, samochodów  przyśpiesza postępowanie egzekucyjne oraz obniża jego koszt np. w przypadku wskazania aktualnego miejsca pracy nie ma konieczności kierowania zapytania do ZUS-u.

Ponadto we wniosku o wszczęcie egzekucji jak i w dalszych wnioskach egzekucyjnych wierzyciel może wnieść o dokonanie przez komornika sądowego zapytań w trybie art. 761 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego między innymi do:
– e-Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
– Urzędu Skarbowego
– Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
– elektroniczne zapytanie o rachunki bankowe dłużnika w systemie OGNIVO
– Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
– Centralnego Biura Adresowego
– Wydziału Geodezji, Referat Ewidencji Gruntów
– elektronicznej CEIDG

Zgodnie z art. 7 ustawy  o kosztach komorniczych jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, o których mowa w art. 6 ,  komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności.

W przypadku gdy wierzyciel jest reprezentowany przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo oraz umocowanie osób go udzielających do działania w imieniu wierzyciela

Do pobrania :

Sprawy Cywilne:

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych i gospodarczych  DOC/PDF

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości  DOC/PDF

Wniosek o zawieszenie egzekucji  DOC/PDF

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego  DOC/PDF

Sprawy  o alimenty:

Wniosek o wszczęcie  egzekucji w sprawie o alimenty  DOC/PDF

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej  DOC/PDF

Wniosek  o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych do Funduszu Alimentacyjnego  DOC/PDF

Pozostałe:

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wykonania eksmisji  DOC/PDF

Wniosek o sporządzenie spisu spadku po zmarłym DOC / PDF

Wniosek o doręczenie korespondencji i ustalenie adresu DOC/ PDF

Oświadczenie dłużnika w  trybie art. 801 k.p.c.  DOC/PDF

Formularz skargi na czynność komornika DOC/PDF